Mostarac Ivan Ćurković kandidat Balkana za predsjednika UEFA-e

0
277

Nekadašnji vratar nogometne reprezentacije Jugoslavije i beogradskog Partizana Ivan Ćurković bit će kandidat Balkana za predsjednika Europske nogometne federacije (UEFA), prenosi Jutarnji list.

Prvi čovjek UEFA-e Michel Platini suspendiran je na osam godina iz nogometa, pa je izvjesno da se pored izbora u Svjetskoj nogometnoj federaciji spremaju i oni u europskoj kući nogometa.

Nogometni savez Srbije će 26. siječnja biti domaćin sastanka na kojem će se naći predstavnici svih federacija iz jugoistočne Europe na kojem će se raspravljati o budućnosti UEFA-e.

Tada će oni dati prijedlog svog kandidata za predsjednika, a to će biti Mostarac Ivan Ćurković.

Jutarnji list navodi da Ćurković ima besprijekornu biografiju, prvo kao nogometaš, a potom i kao sportski radnik. Slavu je stekao igrajući za beogradski Partizan i francuskog Saint-Étiennea, a na čelu “crno-bijelih” proveo je 16 godina.

Četiri godine je bio predsjednik Olimpijskog odbora Srbije, trenutno je potpredsjednik Nogometnog saveza Srbije, a nedavno se vratio na čelo Partizana nakon ostavke kompletne uprave. Uz sve to, nositelj je ordena legije časti Francuske i počasni građanin Saint-Etiennea.

Inače, Ćurković je rođen u Mostaru 1944. godine bpz.ba

// <![CDATA[
(function(){var g=this,k=function(a,b){var c=a.split("."),d=g;c[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+c[0]);for(var e;c.length&&(e=c.shift());)c.length||void 0===b?d=d[e]?d[e]:d[e]={}:d[e]=b},aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof a.call&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";else if("function"==b&&"undefined"==typeof a.call)return"object";return b},ba=function(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)},ca=function(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2<arguments.length){var d=Array.prototype.slice.call(arguments,2);return function(){var c=Array.prototype.slice.call(arguments);Array.prototype.unshift.apply(c,d);return a.apply(b,c)}}return function(){return a.apply(b,arguments)}},l=function(a,b,c){l=Function.prototype.bind&&-1!=Function.prototype.bind.toString().indexOf("native code")?ba:ca;return l.apply(null,arguments)};var n=function(a,b){var c=parseInt(a,10);return isNaN(c)?b:c};var p;var u=String.prototype.trim?function(a){return a.trim()}:function(a){return a.replace(/^[\s\xa0]+|[\s\xa0]+$/g,"")},v=function(a,b){return ab?1:0};var da=Array.prototype.indexOf?function(a,b,c){return Array.prototype.indexOf.call(a,b,c)}:function(a,b,c){c=null==c?0:0>c?Math.max(0,a.length+c):c;if("string"==typeof a)return"string"==typeof b&&1==b.length?a.indexOf(b,c):-1;for(;cparseFloat(a))?String(b):a}(),E={},F=function(a){var b;if(!(b=E[a])){b=0;for(var c=u(String(D)).split("."),d=u(String(a)).split("."),e=Math.max(c.length,d.length),f=0;0==b&&f<e;f++){var h=c[f]||"",m=d[f]||"",r=RegExp("(\\d*)(\\D*)","g"),ma=RegExp("(\\d*)(\\D*)","g");do{var q=r.exec(h)||["","",""],t=ma.exec(m)||["","",""];if(0==q[0].length&&0==t[0].length)break;b=v(0==q[1].length?0:parseInt(q[1],10),0==t[1].length?0:parseInt(t[1],10))||v(0==q[2].length,0==t[2].length)||v(q[2],t[2])}while(0==b)}b=E[a]=0<=b}return b},G=g.document,ia=G&&A?C()||("CSS1Compat"==G.compatMode?parseInt(D,10):5):void 0;var H;if(!(H=!B&&!A)){var I;if(I=A)I=9<=ia;H=I}H||B&&F("1.9.1");var J=A&&!F("9");var K=function(a){var b=document;return"string"==typeof a?b.getElementById(a):a},L=function(a,b){var c=b||document;return c.querySelectorAll&&c.querySelector?c.querySelectorAll("."+a):ka(a,b)},ka=function(a,b){var c,d,e,f;c=document;c=b||c;if(c.querySelectorAll&&c.querySelector&&a)return c.querySelectorAll(""+(a?"."+a:""));if(a&&c.getElementsByClassName){var h=c.getElementsByClassName(a);return h}h=c.getElementsByTagName("*");if(a){f={};for(d=e=0;c=h[d];d++){var m=c.className,r;if(r="function"==typeof m.split)r=0<=da(m.split(/\s+/),a);r&&(f[e++]=c)}f.length=e;return f}return h},la={SCRIPT:1,STYLE:1,HEAD:1,IFRAME:1,OBJECT:1},M={IMG:" ",BR:"\n"},na=function(){var a=document.getElementById("feedback-closing-template");if(J&&"innerText"in a)a=a.innerText.replace(/(\r\n|\r|\n)/g,"\n");else{var b=[];N(a,b,!0);a=b.join("")}a=a.replace(/ \xAD /g," ").replace(/\xAD/g,"");a=a.replace(/\u200B/g,"");J||(a=a.replace(/ +/g," "));" "!=a&&(a=a.replace(/^\s*/,""));return a},N=function(a,b,c){if(!(a.nodeName in la))if(3==a.nodeType)c?b.push(String(a.nodeValue).replace(/(\r\n|\r|\n)/g,"")):b.push(a.nodeValue);else if(a.nodeName in M)b.push(M[a.nodeName]);else for(a=a.firstChild;a;)N(a,b,c),a=a.nextSibling},O=function(a){this.w=a||g.document||document},oa=function(a,b){return L("feedback_description",b||a.w)};O.prototype.createElement=function(a){return this.w.createElement(a)};O.prototype.createTextNode=function(a){return this.w.createTextNode(String(a))};O.prototype.appendChild=function(a,b){a.appendChild(b)};var P=function(a){var b=window;return b.getComputedStyle?b.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle};var Q=function(a,b){a.addEventListener?a.addEventListener("click",b,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("onclick",b)};var R=function(a){var b=window;b.google_image_requests||(b.google_image_requests=[]);var c=b.document.createElement("img");c.src=a;b.google_image_requests.push(c)};var pa=function(a){var b={};if(a&&a.key_value){a=a.key_value;for(var c=0;c<a.length;c++){var d=a[c];if("key"in d&&"value"in d){var e=d.value;b[d.key]=null==e?null:String(e)}}}return b};var qa=function(a){a=String(a);if(/^\s*$/.test(a)?0:/^[\],:{}\s\u2028\u2029]*$/.test(a.replace(/\\["\\\/bfnrtu]/g,"@").replace(/(?:"[^"\\\n\r\u2028\u2029\x00-\x08\x0a-\x1f]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)[\s\u2028\u2029]*(?=:|,|]|}|$)/g,"]").replace(/(?:^|:|,)(?:[\s\u2028\u2029]*\[)+/g,"")))try{return eval("("+a+")")}catch(b){}throw Error("Invalid JSON string: "+a);},T=function(a){var b=[];S(new ra,a,b);return b.join("")},ra=function(){this.o=void 0},S=function(a,b,c){if(null==b)c.push("null");else{if("object"==typeof b){if("array"==aa(b)){var d=b;b=d.length;c.push("[");for(var e="",f=0;f=this.h.bottom&&this.h.left>=this.h.right)},va=function(){var a=new ua;return a.O&&(!a.aa||a.P>=a.$)};var V=function(a,b,c,d){this.G=a;this.R=b;this.T=c;this.m=0;this.l=document.getElementById("mtadmas");this.M=document.getElementById("mtadmaundo");this.C=document.getElementById("mtadmac");this.D=document.getElementById("mtadmback");this.J=document.getElementById("mtadmpc");this.N=document.getElementById("mtadmpundo");this.A=document.getElementById("mtadmpunclose");this.L=this.u=this.H=this.F=null;this.v=0;this.i=null;this.j=!1;this.s=null;this.W=d?d.getAdsLength():1;(this.g=d)&&this.g.registerWidget(this,0);this.I=0},wa=function(a){for(var b=document.getElementsByName("surveyOptions"),c=0;c<b.length;c++)Q(b[c],l(a.X,a,b[c].value));a.M&&Q(a.M,l(a.B,a,"1"));a.N&&Q(a.N,l(a.B,a,"3"));a.A&&Q(a.A,l(a.Y,a));a.D&&Q(a.D,l(a.back,a));a.g&&(a.g.listenOnObject("mute_option_selected",l(a.K,a)),a.g.forEachAd(l(function(a){a.listenOnObject("multislot_mute_collapse",l(this.V,this));a.listenOnObject("multislot_mute_collapse_undo",l(this.U,this))},a)))};V.prototype.K=function(a){this.F=a.close_button_token;this.H=a.creative_conversion_url;this.u=a.ablation_config;this.L=a.undo_callback;this.v=a.creative_index||0;this.g&&(this.s=this.g.getAd(this.v));if(1===a.type){a=L("survey");for(var b="survey_"+this.v,c=0;c<a.length;c++)a[c].style.display=a[c].id==b?"block":"none";a=document.getElementsByName("surveyOptions");for(b=0;b<a.length;b++)a[b].checked=!1;this.l.style.display="block";W(this);X(this)}else 0===a.type&&(this.J.style.display="block",this.l.style.display="none",W(this),xa(this,document.getElementById("pub-feedback-closing"),this.u))};var Y=function(a){a.i&&(window.clearInterval(a.i),a.i=null,a.j=!1);K("pub-feedback-closing").style.display="none";K("ad-feedback-closing").style.display="none"};V.prototype.B=function(a){this.j||(Y(this),R(Z(this,"user_feedback_undo",a)),this.L())};V.prototype.Y=function(){var a={msg_type:"resize-me"};a.key_value=[{key:"r_nh",value:String(this.I)},{key:"r_str",value:"animate"}];a=T(a);window.top.postMessage(a,"*");this.j=!1;this.B("3")};V.prototype.back=function(){this.j||(Y(this),this.l.style.display="block",W(this),X(this))};V.prototype.X=function(a){this.C.style.display="block";this.l.style.display="none";X(this);R(Z(this,"mute_survey_option",a));a=document.getElementById("ad-feedback-closing");this.me||e>h||a.i)){var m=na();c=l(function(){var a="";h<=d&&0=h&&Y(this);h–},a);c();0<=h&&(a.i=window.setInterval(c,1E3))}},xa=function(a,b,c){if(c&&window.top&&window.top.postMessage){var d=qa(c),e=pa(d),f="resize-me"==d.msg_type&&"animate"==e.r_str;if("ablate-me"==d.msg_type&&e["collapse-after-close"]||f&&!va())a.A&&(a.I=window.innerHeight,f=document.getElementById("cbtf"),f=oa(p||(p=new O),f)[1],f=Aa(a.S,f),c=Ba(d,f)),za(a,b,n(e["secs-to-countdown"],1),n(e.countdown,0),n(e["message-tick"],1),function(){window.top.postMessage(c,"*")})}},Ba=function(a,b){if(!isNaN(b)&&isFinite(b)){var c=!1;if(a.key_value){for(var d=a.key_value,e=0;e<d.length;e++){var f=d[e];if("key"in f&&"value"in f&&"r_nh"==f.key){c=!0;f.value=b.toString();break}}c||d.push({key:"r_nh",value:b.toString()})}}return T(a)};V.prototype.S=function(a){var b=P(a);a=P(a.parentNode.parentNode);return parseInt(b.height,10)+parseInt(b.marginTop,10)+parseInt(a.marginTop,10)};var Aa=function(a,b){for(var c=[],d=b;d&&"BODY"!=d.tagName;d=d.parentNode)d.style&&"block"!=d.style.display&&(c.push({el:d,val:d.style.display}),d.style.display="block");for(var d=a(b),e;e=c.pop();)void 0!==e.Z&&(e.ba.style.display=e.Z);return d},ya=function(a,b){za(a,b,1,a.T,0,l(function(){var a={creative_index:this.s.getIndex(),undo_pingback_url:Z(this,"user_feedback_undo","1")};this.s.fireOnObject("multislot_mute_collapse",a)},a))};V.prototype.V=function(){this.m++;this.g.resetAll()};V.prototype.U=function(){0// //