ŠIROKI BRIJEG Javna rasprava o uređenju prostora Duhanske stanice

0
397
Objavljena je javna rasprava o Nacrtu Detaljnog plana uređenja gradskog područja ”Duhanska stanica” u Širokom Brijegu.

U nastavku pogledajte detalje objavljene na službenoj stranici Grada.

1. Nacrt Detaljnog plana uređenja za gradsko područje „Duhanska stanica“ u Širokom Brijegu (dalje: Detaljni plan) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 10.10.2022. godine do (uključivo) 10.11.2022. godine.

2. U tijeku trajanja javne rasprave izložit će se na javni uvid i to:
– tekstualni dio i
– grafički dio s kartografskim privicima u mjerilu 1:500

3. Uvid u Nacrt Detaljnog plana moguće je ostvariti u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega od 8:00 do 14:00 sati svakog radnog dana, kao i na Web stranici Grada Širokog Brijega na adresi: www. sirokibrijeg.ba.

Nadalje, davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga moguće je ostvariti i putem službene Web stranice Grada Širokog Brijega na adresu: sirokibrijeg@sirokibrijeg.ba ili urbanizam@sirokibrijeg.ba. Informacije o Detaljnom planu davat će stručni djelatnici Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

4. Javno izlaganje od strane Izrađivača Detaljnog plana održat će se nakon provedenog javnog uvida, u vijećnici Grada Širokog Brijega, a točan datum će se naknadno odrediti, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena.

5. Mišljenja, primjedbe i prijedloge o Detaljnom planu građani, udruge i druge pravne osobe mogu dostavljati Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, najkasnije do 10.11.2022. godine ili iste upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida uz izloženi Detaljni plan i tijekom javnog izlaganja.

6. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

7. Javna rasprava bit će objavljena putem sredstava javnog informiranja, te na oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega./HMS/