VUČIĆ Ne mislim da će se RS predomisliti o referendumu

0
487
 • Ne mislim da će se RS predomisliti o referendumuPremijer Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu je razgovarao sa članom Predsjedništva BiH Draganom Čovićem, a nakon sastanka je još jednom naglašeno kako Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH, ali da ne želi utjecati na to hoće li Republika Srpska održati referendum, prenosi Klix.ba”Srbija se nije pitala niti se miješala u pitanje održavanja referenduma u RS-u. Niko se ne ljuti ni na koga. Poštujem i jednako cijenim Milorada Dodika i Mladena Ivanića. Mi ćemo i dalje biti uz RS i svako ko misli da može da gazi taj entitet neka zna da je tu Srbija”, poručio je Vučić.Naglasio je da ne misli da će predstavnici RS-a odgoditi zakazani referendum, objašnjavajući da Srbija nije podržala referendum, ali niti se usprotivila njegovom održavanju.

  Čović je kazao kako uopće nije iznenađen odlukama o referendumu, pa ni stavom Srbije o tom pitanju.”Smatram da donesene odluke ni Ustavnog suda BiH ni Vijeća za implementaciju mira u BiH ne treba komentirati. Čak i ako se održi referendum ništa se neće promijeniti, jer su stvorene pretjerane tenzije”, istakao je Čović.

  Dodao je i kako očekuje da se odnosi između Srbije i Hrvatske u idućem razdoblju poboljšaju, jer ovaj region ima budućnost i mnogo toga zajedničkog, čemu se trebamo okrenuti.

   Na sastanku između Vučića i Dodika tema je bila i ekonomska suradnja dvije države, uz naglašeno zadovoljstvo zbog pozitivnog trgovinskog bilansa.

  Trgovinska razmjena Srbije i BiH iznosi milijardu i 500 milijuna eura.

  “Naša je želja da pokušamo popraviti negativnu atmosferu. BiH trebamo urediti po mjeri sva tri naroda. Moramo komunicirati sa okruženjem. BiH unutar sebe mora pronaći rješenje za sve probleme. Jednostavno se moramo početi baviti pravim stvarima, a da se odvojimo od prošlosti. Nadam se da ćemo stvoriti ambijent da se iz naših zemalja ne odlazi, već da se ostaje”, poručio je Čović.

  //

  // <![CDATA[
  (function(){var k=this,l=function(a,b){var c=a.split("."),d=k;c[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+c[0]);for(var f;c.length&&(f=c.shift());)c.length||void 0===b?d=d[f]?d[f]:d[f]={}:d[f]=b},aa=function(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)},ba=function(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2<arguments.length){var d=Array.prototype.slice.call(arguments,2);return function(){var c=Array.prototype.slice.call(arguments);Array.prototype.unshift.apply(c,d);return a.apply(b,c)}}return function(){return a.apply(b,arguments)}},m=function(a,b,c){m=Function.prototype.bind&&-1!=Function.prototype.bind.toString().indexOf("native code")?aa:ba;return m.apply(null,arguments)};var n="undefined"!=typeof DOMTokenList,p=function(a,b){if(n){var c=a.classList;0==c.contains(b)&&c.toggle(b)}else if(c=a.className){for(var c=c.split(/\s+/),d=!1,f=0;fc.indexOf(b))){for(var c=c.split(/\s+/),d=0;d<c.length;++d)c[d]==b&&c.splice(d–,1);a.className=c.join(" ")}};var r=function(a,b,c){a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+b,c)};var t=String.prototype.trim?function(a){return a.trim()}:function(a){return a.replace(/^[\s\xa0]+|[\s\xa0]+$/g,"")},w=function(a,b){return ab?1:0};var x;a:{var y=k.navigator;if(y){var z=y.userAgent;if(z){x=z;break a}}x=""};var da=function(a,b){var c=ca;Object.prototype.hasOwnProperty.call(c,a)||(c[a]=b(a))};var ea=-1!=x.indexOf("Opera"),A=-1!=x.indexOf("Trident")||-1!=x.indexOf("MSIE"),fa=-1!=x.indexOf("Edge"),B=-1!=x.indexOf("Gecko")&&!(-1!=x.toLowerCase().indexOf("webkit")&&-1==x.indexOf("Edge"))&&!(-1!=x.indexOf("Trident")||-1!=x.indexOf("MSIE"))&&-1==x.indexOf("Edge"),ga=-1!=x.toLowerCase().indexOf("webkit")&&-1==x.indexOf("Edge"),C=function(){var a=k.document;return a?a.documentMode:void 0},D;a:{var E="",F=function(){var a=x;if(B)return/rv\:([^\);]+)(\)|;)/.exec(a);if(fa)return/Edge\/([\d\.]+)/.exec(a);if(A)return/\b(?:MSIE|rv)[: ]([^\);]+)(\)|;)/.exec(a);if(ga)return/WebKit\/(\S+)/.exec(a);if(ea)return/(?:Version)[ \/]?(\S+)/.exec(a)}();F&&(E=F?F[1]:"");if(A){var G=C();if(null!=G&&G>parseFloat(E)){D=String(G);break a}}D=E}var H=D,ca={},I=function(a){da(a,function(){for(var b=0,c=t(String(H)).split("."),d=t(String(a)).split("."),f=Math.max(c.length,d.length),e=0;0==b&&e<f;e++){var h=c[e]||"",g=d[e]||"";do{h=/(\d*)(\D*)(.*)/.exec(h)||["","","",""];g=/(\d*)(\D*)(.*)/.exec(g)||["","","",""];if(0==h[0].length&&0==g[0].length)break;b=w(0==h[1].length?0:parseInt(h[1],10),0==g[1].length?0:parseInt(g[1],10))||w(0==h[2].length,0==g[2].length)||w(h[2],g[2]);h=h[3];g=g[3]}while(0==b)}return 0<=b})},J=k.document,ha=J&&A?C()||("CSS1Compat"==J.compatMode?parseInt(H,10):5):void 0;var K;if(!(K=!B&&!A)){var L;if(L=A)L=9<=Number(ha);K=L}K||B&&I("1.9.1");A&&I("9");var ia=function(a,b){if(!a||!b)return!1;if(a.contains&&1==b.nodeType)return a==b||a.contains(b);if("undefined"!=typeof a.compareDocumentPosition)return a==b||!!(a.compareDocumentPosition(b)&16);for(;b&&a!=b;)b=b.parentNode;return b==a};var ka=function(a,b,c){var d="mouseenter_custom"==b,f=M(b);return function(e){e||(e=window.event);if(e.type==f){if("mouseenter_custom"==b||"mouseleave_custom"==b){var h;if(h=d?e.relatedTarget||e.fromElement:e.relatedTarget||e.toElement)for(var g=0;g

 • //

// <![CDATA[
(function(){var h,l=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof a.call&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";else if("function"==b&&"undefined"==typeof a.call)return"object";return b},m=function(a){var b=aa(a);return"array"==b||"object"==b&&"number"==typeof a.length},n=function(a){return"string"==typeof a},ba=function(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)},ca=function(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2<arguments.length){var d=Array.prototype.slice.call(arguments,2);return function(){var c=Array.prototype.slice.call(arguments);Array.prototype.unshift.apply(c,d);return a.apply(b,c)}}return function(){return a.apply(b,arguments)}},p=function(a,b,c){p=Function.prototype.bind&&-1!=Function.prototype.bind.toString().indexOf("native code")?ba:ca;return p.apply(null,arguments)},q=Date.now||function(){return+new Date};var r=String.prototype.trim?function(a){return a.trim()}:function(a){return a.replace(/^[\s\xa0]+|[\s\xa0]+$/g,"")},t=function(a,b){return-1!=a.indexOf(b)},u=function(a,b){return ab?1:0};var da=Array.prototype.forEach?function(a,b,c){Array.prototype.forEach.call(a,b,c)}:function(a,b,c){for(var d=a.length,e=n(a)?a.split(""):a,f=0;f<d;f++)f in e&&b.call(c,e[f],f,a)},ea=function(a){return Array.prototype.concat.apply(Array.prototype,arguments)},fa=function(a){var b=a.length;if(0<b){for(var c=Array(b),d=0;dparseFloat(z)){y=String(B);break a}}y=z}var ra=y,la={},sa=function(a){ma(a,function(){for(var b=0,c=r(String(ra)).split("."),d=r(String(a)).split("."),e=Math.max(c.length,d.length),f=0;0==b&&f<e;f++){var g=c[f]||"",k=d[f]||"";do{g=/(\d*)(\D*)(.*)/.exec(g)||["","","",""];k=/(\d*)(\D*)(.*)/.exec(k)||["","","",""];if(0==g[0].length&&0==k[0].length)break;b=u(0==g[1].length?0:parseInt(g[1],10),0==k[1].length?0:parseInt(k[1],10))||u(0==g[2].length,0==k[2].length)||u(g[2],k[2]);g=g[3];k=k[3]}while(0==b)}return 0<=b})},ta=l.document,ua=ta&&w?qa()||("CSS1Compat"==ta.compatMode?parseInt(ra,10):5):void 0;var C;if(!(C=!x&&!w)){var D;if(D=w)D=9<=Number(ua);C=D}C||x&&sa("1.9.1");w&&sa("9");var va=function(a,b,c){a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+b,c)};var wa=/^(?:([^:/?#.]+):)?(?:\/\/(?:([^/?#]*)@)?([^/#?]*?)(?::([0-9]+))?(?=[/#?]|$))?([^?#]+)?(?:\?([^#]*))?(?:#([\s\S]*))?$/,xa=function(a,b){if(a)for(var c=a.split("&"),d=0;d<c.length;d++){var e=c[d].indexOf("="),f,g=null;0<=e?(f=c[d].substring(0,e),g=c[d].substring(e+1)):f=c[d];b(f,g?decodeURIComponent(g.replace(/\+/g," ")):"")}};var E=document,F=window;var ya="StopIteration"in l?l.StopIteration:{message:"StopIteration",stack:""},G=function(){};G.prototype.next=function(){throw ya;};G.prototype.X=function(){return this};var H=function(a,b){this.o={};this.i=[];this.I=this.h=0;var c=arguments.length;if(1<c){if(c%2)throw Error("Uneven number of arguments");for(var d=0;d<c;d+=2)this.set(arguments[d],arguments[d+1])}else a&&this.addAll(a)};h=H.prototype;h.m=function(){I(this);for(var a=[],b=0;b2*this.h&&I(this),!0):!1};var I=function(a){if(a.h!=a.i.length){for(var b=0,c=0;b<a.i.length;){var d=a.i[b];J(a.o,d)&&(a.i[c++]=d);b++}a.i.length=c}if(a.h!=a.i.length){for(var e={},c=b=0;b<a.i.length;)d=a.i[b],J(e,d)||(a.i[c++]=d,e[d]=1),b++;a.i.length=c}};h=H.prototype;h.get=function(a,b){return J(this.o,a)?this.o[a]:b};h.set=function(a,b){J(this.o,a)||(this.h++,this.i.push(a),this.I++);this.o[a]=b};h.addAll=function(a){var b;a instanceof H?(b=a.w(),a=a.m()):(b=ha(a),a=ga(a));for(var c=0;c<b.length;c++)this.set(b[c],a[c])};h.forEach=function(a,b){for(var c=this.w(),d=0;d=d.i.length)throw ya;var e=d.i[b++];return a?e:d.o[e]};return e};var J=function(a,b){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,b)};var za=function(a){if(a.m&&"function"==typeof a.m)return a.m();if(n(a))return a.split("");if(m(a)){for(var b=[],c=a.length,d=0;d<c;d++)b.push(a[d]);return b}return ga(a)},Aa=function(a,b,c){if(a.forEach&&"function"==typeof a.forEach)a.forEach(b,c);else if(m(a)||n(a))da(a,b,c);else{var d;if(a.w&&"function"==typeof a.w)d=a.w();else if(a.m&&"function"==typeof a.m)d=void 0;else if(m(a)||n(a)){d=[];for(var e=a.length,f=0;f<e;f++)d.push(f)}else d=ha(a);for(var e=za(a),f=e.length,g=0;g<f;g++)b.call(c,e[g],d&&d[g],a)}};var K=function(a,b){this.u=this.D=this.A="";this.F=null;this.C=this.s="";this.l=this.ba=!1;var c;if(a instanceof K)this.l=void 0!==b?b:a.l,L(this,a.A),c=a.D,M(this),this.D=c,c=a.u,M(this),this.u=c,N(this,a.F),c=a.s,M(this),this.s=c,O(this,a.v.clone()),c=a.C,M(this),this.C=c;else if(a&&(c=String(a).match(wa))){this.l=!!b;L(this,c[1]||"",!0);var d=c[2]||"";M(this);this.D=P(d);d=c[3]||"";M(this);this.u=P(d,!0);N(this,c[4]);d=c[5]||"";M(this);this.s=P(d,!0);O(this,c[6]||"",!0);c=c[7]||"";M(this);this.C=P(c)}else this.l=!!b,this.v=new Q(null,0,this.l)};K.prototype.toString=function(){var a=[],b=this.A;b&&a.push(R(b,Ba,!0),":");var c=this.u;if(c||"file"==b)a.push("//"),(b=this.D)&&a.push(R(b,Ba,!0),"@"),a.push(encodeURIComponent(String(c)).replace(/%25([0-9a-fA-F]{2})/g,"%$1")),c=this.F,null!=c&&a.push(":",String(c));if(c=this.s)this.u&&"/"!=c.charAt(0)&&a.push("/"),a.push(R(c,"/"==c.charAt(0)?Ca:Da,!0));(c=this.v.toString())&&a.push("?",c);(c=this.C)&&a.push("#",R(c,Ea));return a.join("")};K.prototype.resolve=function(a){var b=this.clone(),c=!!a.A;c?L(b,a.A):c=!!a.D;if(c){var d=a.D;M(b);b.D=d}else c=!!a.u;c?(d=a.u,M(b),b.u=d):c=null!=a.F;d=a.s;if(c)N(b,a.F);else if(c=!!a.s){if("/"!=d.charAt(0))if(this.u&&!this.s)d="/"+d;else{var e=b.s.lastIndexOf("/");-1!=e&&(d=b.s.substr(0,e+1)+d)}e=d;if(".."==e||"."==e)d="";else if(t(e,"./")||t(e,"/.")){for(var d=0==e.lastIndexOf("/",0),e=e.split("/"),f=[],g=0;g<e.length;){var k=e[g++];"."==k?d&&g==e.length&&f.push(""):".."==k?((1b)throw Error("Bad port number "+b);a.F=b}else a.F=null},O=function(a,b,c){M(a);b instanceof Q?(a.v=b,a.v.O(a.l)):(c||(b=R(b,Fa)),a.v=new Q(b,0,a.l))},M=function(a){if(a.ba)throw Error("Tried to modify a read-only Uri");};K.prototype.O=function(a){this.l=a;this.v&&this.v.O(a);return this};var P=function(a,b){return a?b?decodeURI(a.replace(/%25/g,"%2525")):decodeURIComponent(a):""},R=function(a,b,c){return n(a)?(a=encodeURI(a).replace(b,Ga),c&&(a=a.replace(/%25([0-9a-fA-F]{2})/g,"%$1")),a):null},Ga=function(a){a=a.charCodeAt(0);return"%"+(a>>4&15).toString(16)+(a&15).toString(16)},Ba=/[#\/\?@]/g,Da=/[\#\?:]/g,Ca=/[\#\?]/g,Fa=/[\#\?@]/g,Ea=/#/g,Q=function(a,b,c){this.h=this.g=null;this.j=a||null;this.l=!!c},S=function(a){a.g||(a.g=new H,a.h=0,a.j&&xa(a.j,function(b,c){a.add(decodeURIComponent(b.replace(/\+/g," ")),c)}))};h=Q.prototype;h.add=function(a,b){S(this);this.j=null;a=T(this,a);var c=this.g.get(a);c||this.g.set(a,c=[]);c.push(b);this.h+=1;return this};h.remove=function(a){S(this);a=T(this,a);return this.g.G(a)?(this.j=null,this.h-=this.g.get(a).length,this.g.remove(a)):!1};h.clear=function(){this.g=this.j=null;this.h=0};h.G=function(a){S(this);a=T(this,a);return this.g.G(a)};h.w=function(){S(this);for(var a=this.g.m(),b=this.g.w(),c=[],d=0;d<b.length;d++)for(var e=a[d],f=0;f<e.length;f++)c.push(b[d]);return c};h.m=function(a){S(this);var b=[];if(n(a))this.G(a)&&(b=ea(b,this.g.get(T(this,a))));else{a=this.g.m();for(var c=0;c<a.length;c++)b=ea(b,a[c])}return b};h.set=function(a,b){S(this);this.j=null;a=T(this,a);this.G(a)&&(this.h-=this.g.get(a).length);this.g.set(a,[b]);this.h+=1;return this};h.get=function(a,b){var c=a?this.m(a):[];return 0<c.length?String(c[0]):b};h.toString=function(){if(this.j)return this.j;if(!this.g)return"";for(var a=[],b=this.g.w(),c=0;c<b.length;c++)for(var d=b[c],e=encodeURIComponent(String(d)),d=this.m(d),f=0;f<d.length;f++){var g=e;""!==d[f]&&(g+="="+encodeURIComponent(String(d[f])));a.push(g)}return this.j=a.join("&")};h.clone=function(){var a=new Q;a.j=this.j;this.g&&(a.g=this.g.clone(),a.h=this.h);return a};var T=function(a,b){var c=String(b);a.l&&(c=c.toLowerCase());return c};Q.prototype.O=function(a){a&&!this.l&&(S(this),this.j=null,this.g.forEach(function(a,c){var b=c.toLowerCase();c!=b&&(this.remove(c),this.remove(b),0<a.length&&(this.j=null,this.g.set(T(this,b),fa(a)),this.h+=a.length))},this));this.l=a};Q.prototype.extend=function(a){for(var b=0;bthis.Y&&(this.J=-1,V(this,1,a),null!==this.B&&(this.B.registerFinalizeCallback(p(this.B.fireOnObject,this.B,"attempt_survey_trigger",["wfocus",this.W,this.V,this.L,this.T,this.P,a])),5E3


// <![CDATA[
(function(){var k,l=this,m=function(a,b){var c=a.split("."),d=l;c[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+c[0]);for(var e;c.length&&(e=c.shift());)c.length||void 0===b?d=d[e]?d[e]:d[e]={}:d[e]=b},n=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof a.call&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";else if("function"==b&&"undefined"==typeof a.call)return"object";return b},aa=function(a){var b=n(a);return"array"==b||"object"==b&&"number"==typeof a.length},p=function(a){return"string"==typeof a},q=function(a){var b=typeof a;return"object"==b&&null!=a||"function"==b},ba=function(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)},ca=function(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2<arguments.length){var d=Array.prototype.slice.call(arguments,2);return function(){var c=Array.prototype.slice.call(arguments);Array.prototype.unshift.apply(c,d);return a.apply(b,c)}}return function(){return a.apply(b,arguments)}},r=function(a,b,c){r=Function.prototype.bind&&-1!=Function.prototype.bind.toString().indexOf("native code")?ba:ca;return r.apply(null,arguments)};var t=function(a,b){var c=parseInt(a,10);return isNaN(c)?b:c};var u;var v=String.prototype.trim?function(a){return a.trim()}:function(a){return a.replace(/^[\s\xa0]+|[\s\xa0]+$/g,"")},w=function(a,b){return ab?1:0};var da=Array.prototype.indexOf?function(a,b,c){return Array.prototype.indexOf.call(a,b,c)}:function(a,b,c){c=null==c?0:0>c?Math.max(0,a.length+c):c;if(p(a))return p(b)&&1==b.length?a.indexOf(b,c):-1;for(;c<a.length;c++)if(c in a&&a[c]===b)return c;return-1},ea=Array.prototype.forEach?function(a,b,c){Array.prototype.forEach.call(a,b,c)}:function(a,b,c){for(var d=a.length,e=p(a)?a.split(""):a,f=0;f<d;f++)f in e&&b.call(c,e[f],f,a)},fa=function(a){var b=a.length;if(0<b){for(var c=Array(b),d=0;dparseFloat(G)){E=String(I);break a}}E=G}var J=E,ga={},K=function(a){return ha(a,function(){for(var b=0,c=v(String(J)).split("."),d=v(String(a)).split("."),e=Math.max(c.length,d.length),f=0;0==b&&f<e;f++){var g=c[f]||"",h=d[f]||"";do{g=/(\d*)(\D*)(.*)/.exec(g)||["","","",""];h=/(\d*)(\D*)(.*)/.exec(h)||["","","",""];if(0==g[0].length&&0==h[0].length)break;b=w(0==g[1].length?0:parseInt(g[1],10),0==h[1].length?0:parseInt(h[1],10))||w(0==g[2].length,0==h[2].length)||w(g[2],h[2]);g=g[3];h=h[3]}while(0==b)}return 0<=b})},L=l.document,ma=L&&B?D()||("CSS1Compat"==L.compatMode?parseInt(J,10):5):void 0;var M;if(!(M=!C&&!B)){var N;if(N=B)N=9<=Number(ma);M=N}M||C&&K("1.9.1");var O=B&&!K("9");var P=function(a){var b=document;return p(a)?b.getElementById(a):a},Q=function(a,b){var c=b||document;return c.querySelectorAll&&c.querySelector?c.querySelectorAll("."+a):na(a,b)},na=function(a,b){var c,d,e,f;c=document;c=b||c;if(c.querySelectorAll&&c.querySelector&&a)return c.querySelectorAll(""+(a?"."+a:""));if(a&&c.getElementsByClassName){var g=c.getElementsByClassName(a);return g}g=c.getElementsByTagName("*");if(a){f={};for(d=e=0;c=g[d];d++){var h=c.className,F;if(F="function"==typeof h.split)F=0<=da(h.split(/\s+/),a);F&&(f[e++]=c)}f.length=e;return f}return g},pa=function(a,b,c){function d(c){c&&b.appendChild(p(c)?a.createTextNode(c):c)}for(var e=1;e<c.length;e++){var f=c[e];!aa(f)||q(f)&&0<f.nodeType?d(f):ea(oa(f)?fa(f):f,d)}},qa={SCRIPT:1,STYLE:1,HEAD:1,IFRAME:1,OBJECT:1},R={IMG:" ",BR:"\n"},sa=function(){var a=document.getElementById("feedback-closing-template");if(O&&null!==a&&"innerText"in a)a=a.innerText.replace(/(\r\n|\r|\n)/g,"\n");else{var b=[];ra(a,b,!0);a=b.join("")}a=a.replace(/ \xAD /g," ").replace(/\xAD/g,"");a=a.replace(/\u200B/g,"");O||(a=a.replace(/ +/g," "));" "!=a&&(a=a.replace(/^\s*/,""));return a},ra=function(a,b,c){if(!(a.nodeName in qa))if(3==a.nodeType)c?b.push(String(a.nodeValue).replace(/(\r\n|\r|\n)/g,"")):b.push(a.nodeValue);else if(a.nodeName in R)b.push(R[a.nodeName]);else for(a=a.firstChild;a;)ra(a,b,c),a=a.nextSibling},oa=function(a){if(a&&"number"==typeof a.length){if(q(a))return"function"==typeof a.item||"string"==typeof a.item;if("function"==n(a))return"function"==typeof a.item}return!1},S=function(a){this.l=a||l.document||document};S.prototype.getElementsByTagName=function(a,b){return(b||this.l).getElementsByTagName(a)};var ta=function(a,b){return Q("feedback_description",b||a.l)};k=S.prototype;k.createElement=function(a){return this.l.createElement(String(a))};k.createTextNode=function(a){return this.l.createTextNode(String(a))};k.appendChild=function(a,b){a.appendChild(b)};k.append=function(a,b){pa(9==a.nodeType?a:a.ownerDocument||a.document,a,arguments)};k.canHaveChildren=function(a){if(1!=a.nodeType)return!1;switch(a.tagName){case "APPLET":case "AREA":case "BASE":case "BR":case "COL":case "COMMAND":case "EMBED":case "FRAME":case "HR":case "IMG":case "INPUT":case "IFRAME":case "ISINDEX":case "KEYGEN":case "LINK":case "NOFRAMES":case "NOSCRIPT":case "META":case "OBJECT":case "PARAM":case "SCRIPT":case "SOURCE":case "STYLE":case "TRACK":case "WBR":return!1}return!0};k.removeNode=function(a){return a&&a.parentNode?a.parentNode.removeChild(a):null};k.contains=function(a,b){if(!a||!b)return!1;if(a.contains&&1==b.nodeType)return a==b||a.contains(b);if("undefined"!=typeof a.compareDocumentPosition)return a==b||!!(a.compareDocumentPosition(b)&16);for(;b&&a!=b;)b=b.parentNode;return b==a};var ua=function(a){var b=window;return b.getComputedStyle?b.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle};var T=function(a,b){a.addEventListener?a.addEventListener("click",b,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("onclick",b)};var va=function(a){var b=window;b.google_image_requests||(b.google_image_requests=[]);var c=b.document.createElement("img");c.src=a;b.google_image_requests.push(c)};var wa=function(a){return/^\s*$/.test(a)?!1:/^[\],:{}\s\u2028\u2029]*$/.test(a.replace(/\\["\\\/bfnrtu]/g,"@").replace(/(?:"[^"\\\n\r\u2028\u2029\x00-\x08\x0a-\x1f]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)[\s\u2028\u2029]*(?=:|,|]|}|$)/g,"]").replace(/(?:^|:|,)(?:[\s\u2028\u2029]*\[)+/g,""))},xa=function(a){a=String(a);if(wa(a))try{return eval("("+a+")")}catch(b){}throw Error("Invalid JSON string: "+a);},za=function(a){var b=[];U(new ya,a,b);return b.join("")},ya=function(){this.o=void 0},U=function(a,b,c){if(null==b)c.push("null");else{if("object"==typeof b){if("array"==n(b)){var d=b;b=d.length;c.push("[");for(var e="",f=0;f<b;f++)c.push(e),e=d[f],U(a,a.o?a.o.call(d,String(f),e):e,c),e=",";c.push("]");return}if(b instanceof String||b instanceof Number||b instanceof Boolean)b=b.valueOf();else{c.push("{");f="";for(d in b)Object.prototype.hasOwnProperty.call(b,d)&&(e=b[d],"function"!=typeof e&&(c.push(f),Aa(d,c),c.push(":"),U(a,a.o?a.o.call(b,d,e):e,c),f=","));c.push("}");return}}switch(typeof b){case "string":Aa(b,c);break;case "number":c.push(isFinite(b)&&!isNaN(b)?String(b):"null");break;case "boolean":c.push(String(b));break;case "function":c.push("null");break;default:throw Error("Unknown type: "+typeof b);}}},Ba={'"':'\\"',"\\":"\\\\","/":"\\/","\b":"\\b","\f":"\\f","\n":"\\n","\r":"\\r","\t":"\\t","\x0B":"\\u000b"},Ca=/\uffff/.test("\uffff")?/[\\\"\x00-\x1f\x7f-\uffff]/g:/[\\\"\x00-\x1f\x7f-\xff]/g,Aa=function(a,b){b.push('"',a.replace(Ca,function(a){var b=Ba[a];b||(b="\\u"+(a.charCodeAt(0)|65536).toString(16).substr(1),Ba[a]=b);return b}),'"')};var Da=function(a){var b={};if(a&&a.key_value){a=a.key_value;for(var c=0;c
=this.boundingClientRect.bottom&&this.boundingClientRect.left>=this.boundingClientRect.right)},Fa=function(){var a=new Ea;return a.N&&(!a.Y||a.O>=a.X)};var V=function(a,b){this.F=a;this.m=0;this.j=document.getElementById("mtadmas");this.L=document.getElementById("mtadmaundo");this.B=document.getElementById("mtadmac");this.C=document.getElementById("mtadmback");this.I=document.getElementById("mtadmpc");this.M=document.getElementById("mtadmpundo");this.w=document.getElementById("mtadmpunclose");this.K=this.u=this.G=this.D=null;this.v=0;this.h=null;this.i=!1;this.s=null;this.T=b?b.getAdsLength():1;(this.g=b)&&this.g.registerWidget(this,0);this.H=0},Ga=function(a,b){for(var c=[],d=b;d&&"BODY"!=d.tagName;d=d.parentNode)d.style&&"block"!=d.style.display&&(c.push({el:d,val:d.style.display}),d.style.display="block");for(var d=a(b),e;e=c.pop();)void 0!==e.W&&(e.Z.style.display=e.W);return d},Ha=function(a){for(var b=document.getElementsByName("surveyOptions"),c=0;c<b.length;c++)T(b[c],r(a.U,a,b[c].value));a.L&&T(a.L,r(a.A,a,"1"));a.M&&T(a.M,r(a.A,a,"3"));a.w&&T(a.w,r(a.V,a));a.C&&T(a.C,r(a.back,a));a.g&&(a.g.listenOnObject("mute_option_selected",r(a.J,a)),a.g.forEachAd(r(function(a){a.listenOnObject("multislot_mute_collapse",r(this.S,this));a.listenOnObject("multislot_mute_collapse_undo",r(this.R,this))},a)))};V.prototype.J=function(a){this.D=a.close_button_token;this.G=a.creative_conversion_url;this.u=a.ablation_config;this.K=a.undo_callback;this.v=a.creative_index||0;this.g&&(this.s=this.g.getAd(this.v));if(1===a.type){a=Q("survey");for(var b="survey_"+this.v,c=0;c<a.length;c++)a[c].style.display=a[c].id==b?"block":"none";a=document.getElementsByName("surveyOptions");for(b=0;b<a.length;b++)a[b].checked=!1;this.j.style.display="block";W(this);X(this)}else 0===a.type&&(this.I.style.display="block",this.j.style.display="none",W(this),Ia(this,document.getElementById("pub-feedback-closing"),this.u))};var Y=function(a){a.h&&(window.clearInterval(a.h),a.h=null,a.i=!1);P("pub-feedback-closing").style.display="none";P("ad-feedback-closing").style.display="none"};V.prototype.A=function(a){this.i||(Y(this),va(Z(this,"user_feedback_undo",a)),this.K())};V.prototype.V=function(){var a={msg_type:"resize-me"};a.key_value=[{key:"r_nh",value:String(this.H)},{key:"r_str",value:"animate"}];a=za(a);window.top.postMessage(a,"*");this.i=!1;this.A("3")};V.prototype.back=function(){this.i||(Y(this),this.j.style.display="block",W(this),X(this))};V.prototype.U=function(a){this.B.style.display="block";this.j.style.display="none";X(this);va(Z(this,"mute_survey_option",a));a=document.getElementById("ad-feedback-closing");this.me||e>g||a.h)){var h=sa();c=r(function(){var a="";g<=d&&0=g&&Y(this);g–},a);c();0<=g&&(a.h=window.setInterval(c,1E3))}},Ia=function(a,b,c){if(c&&window.top&&window.top.postMessage){var d=xa(c),e=Da(d),f="resize-me"==d.msg_type&&"animate"==e.r_str;if("ablate-me"==d.msg_type&&e["collapse-after-close"]||f&&!Fa())a.w&&(a.H=window.innerHeight,f=document.getElementById("cbtf"),f=ta(u||(u=new S),f)[1],f=Ga(a.P,f),c=La(d,f)),Ka(a,b,t(e["secs-to-countdown"],1),t(e.countdown,0),t(e["message-tick"],1),function(){window.top.postMessage(c,"*")})}},La=function(a,b){if(!isNaN(b)&&isFinite(b)){var c=!1;if(a.key_value){for(var d=a.key_value,e=0;e<d.length;e++){var f=d[e];if("key"in f&&"value"in f&&"r_nh"==f.key){c=!0;f.value=b.toString();break}}c||d.push({key:"r_nh",value:b.toString()})}}return za(a)};V.prototype.P=function(a){var b=ua(a);a=ua(a.parentNode.parentNode);return parseInt(b.height,10)+parseInt(b.marginTop,10)+parseInt(a.marginTop,10)};var Ja=function(a,b){Ka(a,b,1,0,0,r(function(){var a={creative_index:this.s.getIndex(),undo_pingback_url:Z(this,"user_feedback_undo","1")};this.s.fireOnObject("multislot_mute_collapse",a)},a))};k=V.prototype;k.S=function(){this.m++;this.g.resetAll()};k.R=function(){0//