“Žene, mir i sigurnost”: BiH prva u regiji usvojila rezoluciju

0
862

Bosna i Hercegovina, prva je zemlja u regiji jugoistočne Europe, koja je usvojila Akcijski plan za implementaciju Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a (“Žene, mir i sigurnost”), istaknuli su sudionici konferencije o temi ‘Efikasni sektori sigurnosti uključuju žene na svim nivoima’ koja se u organizaciji EUFOR-a održava danas u Sarajevu.

Konferencijom o rodnim pitanjima EUFOR obilježava MeÄ‘unarodni dan žena, te pruža potporu Tjednu rodne ravnopravnosti koju zajedno organiziraju – Agencija za spolnu ravnopravnost BiH i Komisija za spolnu ravnopravnost PSBiH, uz OSCE-ovu potporu, fokusirajući se na mogućnosti snažnije nazočnosti žena u sektoru sigurnosti i različitim nivoima političkog odlučivanja u BiH.

Sudionike konferencije pozdravio je zapovjednik EUFOR-a generalmajor Johan Luif, koji je u uvodnom dijelu skupa istaknuo predanost Europske unije (EU) na planu ostvarivanja rodne ravnopravnosti, uključujući i aktivnosti žena na preveniranju sukoba, izgradnji pretpostavki za mir i sigurnost, sudjelovanju u humanitarnim operacijama te u procesu pomirenja i u postkonfliknoj rekonstrukciji.

Podsjetio je na činjenicu da je u povodu 20. godiÅ¡njice “PekinÅ¡ke deklaracije” (kojom se zabranjuje diskriminacija žena), VE usvojilo zaključke i jasne preporuke u pogledu promoviranja rodne ravnopravnosti.

General Luif podcrtao je da su BiH i njene nadležne institucije ostvarile značajan napredak na planu sudjelovanja žena u sektoru sigurnosti, navodeći da žene trenutno čine šest posto sastava Oružanih snaga BiH (OSBiH), te da EUFOR ohrabruje i podržava napore Ministarstva obrane BiH i OSBiH u ovom važnom segmentu.

”Žene moraju biti uključene u pripremu i planiranje, kao i u izvrÅ¡avanje svakodnevnih zadataka”, kazao je.

Sudionicima konferencije obratio se i Aleksandr Čupligin, v.d. šefa Misije OSCE-a u BiH, ukazujući na značaj koji ova organizacija pridaje pitanjima rodne ravnopravnosti kao pretpostavkama za jačanje mira i demokracije u 57 zemalja-članica.

Naglasio je važnost angažmana na što širem uključivanju žena u sve procese te iskorištavanje potencijala i snage koju one predstavljaju, posebno na planu reagiranja na krizne situacije.

ÄŒupligin je pozvao na institucionaliziranje pristupa koji bi postao sastavni dio “upravljanja sukobima”, uvažavajući sve specifične potrebe žena, ali i njihovu ključnu ulogu u obnovi druÅ¡tva i promoviranju mira.

Sudionicima konferencije emitirana je videoporuka Ulrike Lunacek, potpredsjednice Europskog parlamenta, u kojoj je apostrofirana ključna uloga žena u pozitivnim društvenim procesima.

Lunacek je podsjetila da je Europski parlament sačinio izvjeÅ¡taj o napretku BiH u kontekstu promoviranja rodne ravnopravnosti, koji će se u aprilu naći “na stolu” za usvajanje.

Programom konferencije predviÄ‘eno je razmatranje tema – Pravo žena da ravnopravno sudjeluju u donoÅ¡enju odluka vezanih za politiku i sigurnost i korist od takvog pristupa za druÅ¡tvo, Žene u politici i Rodna pitanja i reforma sektora sigurnosti u BiH – s točke glediÅ¡ta nevladinog sektora u BiH, kao i teme Regionalna suradnja i izazovi – mehanizmi za financiranje, te zavrÅ¡no obraćanje Nikoline Marčeta, savjetnice za rodna pitanja komandanta EUFOR-a.